Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme

O nas

vsimbiozizokoljem.jpg

Javno podjetje Simbio zagotavlja celovito ravnanje z odpadki:

 • javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah širše celjske regije ter
 • predelavo in obdelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Celje za 24 občin Savinjske regije.

V Mestni občini Celje skrbi tudi za čiščenje javnih površin in odvoz fekalij.

 

Kje opravljamo gospodarsko javno službo?

Družba za ravnanje z odpadki Simbo, d.o.o., je bila ustanovljena 1. maja 1996 (takrat z imenom Javne naprave) za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. To dejavnost opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. V organiziran odvoz odpadkov je tako vključenih 110.000 prebivalcev s Celjskega in se letno zbere 50.000 ton komunalnih odpadkov, ki se jih vozi v Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje.

Ena izmed pomembnih dejavnosti Simbia je tudi čiščenje javnih površin, ki ga opravlja v celjskem mestnem jedru.


Lastništvo družbe

Družbo so ustanovile štiri občine: Mestna občina Celje, ki ima v lasti 84,1 odstotka družbe, Vojnik z 8,9-odstotnim lastništvom, Štore, ki imajo 4,7 odstotka podjetja, ter Dobrna z 2,3 odstotka.


Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje

Simbio tudi upravlja z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje, v katerega je vključenih 24 občin Savinjske regije. V centru, katerega izgradnja je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, se ločeno zbrani odpadki dodatno presortirajo v sortirnici, biološki odpadki se kompostirajo, mešani komunalni odpadki pa se obdelajo v objektu za mehansko-biološko obdelavo, kjer se ločita lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo se nato odpelje v Toplarno Celje na termično obdelavo, težko pa odloži na odlagališču preostanka odpadkov.


Zbirni centri

Družba Simbio upravlja tudi z zbirnimi centri Bukovžlak, Polzela (Andraž), Tabor – Vransko, Vojnik, Prebold in Žalec.


Splošni podatki o družbi

 • Naziv: Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
 • Naslov: Teharska cesta 49, 3000 CELJE, p. p. 188
 • Telefon: +386 3 425 64 00
 • Telefax: +386 3 425 64 12
 • Internetna stran: www.simbio.si
 • Elektronska poštainfo@simbio.si
 • Uradne ure: Ponedeljek, sreda in petek: 8.00-10.00 in 11.00-14.00 h
 • Dejavnosti: Ravnanje z odpadki, čiščenje javnih površin, odvoz fekalij
 • ID za DDV: SI54123135
 • Matična številka: 5914523
 • Število zaposlenih: 225
 • Odgovorna oseba: Mag. Marko Zidanšek
 • Predsednik nadzornega sveta: Damjan Vrečko


Organi upravljanja družbe

Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah je Simbio, d.o.o., organiziran v obliki javnega podjetja, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Ima naslednje organe upravljanja:

1) Skupščina

Skupščino družbe predstavljajo štirje člani, ki jih imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic: Mestne občine Celje, Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna.

2) Nadzorni svet

Nadzorni svet, ki izdaja smernice in navodila za delo direktorja ter nadzira poslovanje družbe, sestavljajo: predsednik Damjan VREČKO, namestnica predsednika Stanka REPAS, Leon PODLINŠEK, Darko KRUŠIČ, Damir IVANČIČ, Goran BLATNJAK, Anton KOSEM, Tadej FERLEŽ in Uroš PINTER.

3) Direktor

Mag. Marko ZIDANŠEK vodi in zastopa družbo neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost. Imenuje in razreši ga skupščina družbe.

4) Svet ustanoviteljev

V skladu z zakonom o lokalni samoupravi ima Simbio svet ustanoviteljev.

 

Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja družbe Simbio

Na tem mestu Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Ur. l. RS št. 23/12 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja (klikni na to povezavo in nato na alinejo Stroškovnik)

a) OBJAVE IJZ PO 11. ODSTAVKU 10. a člena ZDIJZ-C