Vklop
Izberi temo
Povečaj
Pomanjšaj
Izklop teme
18
dec.
2013
Sprememba obračuna ravnanja z odpadki in količine zbranih odpadkov v letu 2012 in 2013

Družba za ravnanje z odpadki Simbio je na novinarski konferenci predstavila rezultate zbiranja komunalnih odpadkov in spremembe cen storitev zaradi uskladitve obračuna z novo metodologijo.

SPOROČILO ZA MEDIJE

Družba za ravnanje z odpadki Simbio je na novinarski konferenci predstavila rezultate zbiranja komunalnih odpadkov in spremembe cen storitev zaradi uskladitve obračuna z novo metodologijo.

I. SPREMEMBA OBRAČUNA RAVNANJA Z ODPADKI

Z novim letom 2014 bodo stroški ravnanja z odpadki za večino odjemalcev celjske regije  nekoliko nižji. To je posledica obračuna z novo metodologijo o zaračunavanju cen komunalnih storitev. Najbolj občutno se bodo stroški znižali gospodarskim odjemalcem, tudi do 42 odstotkov. Odstopanja v stroških navzgor bodo občutili le uporabniki 240 l zabojnikov in rjavih zabojnikov.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, v nadaljevanju uredba o cenah) so namreč v družbi Simbio oblikovali nov obračun storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bil potrjen že na večini občinskih svetov občin, kjer Simbio izvaja gospodarsko javno službo (12 občin celjske regije) ter tudi na občinskih svetih preostalih 12 občin Savinjske regije, za katere Simbio izvaja storitev odlaganja in obdelave odpadkov na Regionalnem centru za  ravnanje z odpadki Celje. Ti dve storitvi bosta po novem letu cenejši za 3,62 %.
Nove kalkulacije cen so pripravljene tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih služb varstva okolja podjetje ne ustvarja dobička, ampak krije stroške izvajanja javne službe. To pomeni, da ni nujno, da bodo cene več let fiksne. Sistem določanja cen po navedeni uredbi namreč predvideva njihovo nižanje, v kolikor so prihodki javnih služb višji od stroškov, oz. njihovo višanje, v kolikor so prihodki javnih služb višji od stroškov.

Cena posamezne javne službe bo sestavljena iz dveh delov

Z uredbo o cenah je država predpisala poenotenje izračuna za posamezne cene javne službe in hkrati določila, katere postavke se mora oz. jih je dovoljeno zaračunavati. V ta namen morajo vsi izvajalci javnih služb pripraviti elaborate vsako leto, občinskim svetom pa ga posredovati v sprejem samo takrat, ko je potrebna prilagoditev cen posameznih dejavnosti (v plus ali minus) večja od 10 %.

Simbio, d.o.o., izvaja naslednje gospodarske javne službe:

•    zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v 12 občinah),
•    obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (za 24 občin) in
•    odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (za 24 občin).

Cena posamezne javne službe, ki jo plača uporabnik, bo po 1. 1. 2014 sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:
1. cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške najema te infrastrukture, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin, finančna jamstva in odhodke financiranja, ter
2. cene opravljanja storitev javne službe, ki pa vključuje neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, splošne nabavno-prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo.

Postavke na položnicah

Na podlagi navedene Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen bo s 1. januarjem 2014 na položnicah odjemalcev šest ločeno prikazanih obračunskih postavk za naslednje stroške oziroma storitve:
•    cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov (EUR/kg);
•    cena storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (EUR/kg);
•    cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov (EUR/kg);
•    cena storitve javne službe obdelave komunalnih odpadkov (EUR/kg);
•    cena javne infrastrukture odlaganja po obdelavi komunalnih odpadkov (EUR/kg);
•    cena storitve javne službe odlaganja po obdelavi komunalnih odpadkov (EUR/kg).

Če uporabnik hišno ne kompostira, potem bo imel na položnici poleg navedenih še tri postavke:
•    cena storitve javne službe obdelave bioloških odpadkov (EUR/kg);
•    cena javne infrastrukture obdelave bioloških odpadkov (EUR/kg);
•    cena storitve javne službe zbiranja bioloških odpadkov (EUR/kg).

Cena javne službe bo določena v EUR na kg odpadkov

Dejansko zbrane količine odpadkov (posebej za zbrane, obdelane in odložene) se sorazmerno porazdelijo na uporabnike glede na obračunski volumen zabojnikov za odpadke in izrazijo v kg, saj je cena določena na kg. Masa odpadka v kg za posameznega uporabnika je obračunska masa, dobljena iz sorazmerne prostornine, ki pripada na posameznega uporabnika (40 l/oseba).

Kaj pomeni nov obračun za odjemalce storitev?

o    Odstotka znižanja ni mogoče enoznačno opredeliti, saj je končna cena odvisna od uporabe volumnov zabojnikov, pogostosti odvozov in uporabe rjavih zabojnikov.
o    V ceno javne infrastrukture odlaganja je vključen tudi nov strošek, to je finančno jamstvo.
o    Nove cene bodo odjemalci storitev na položnicah opazili februarja, ko bodo prejeli položnice za januar 2014.

1. 120-litrski zabojniki (teh je pri individualnih uporabnikih - hiše največ)

a)    Nova cena za uporabo 120-litrskih zelenih in rumenih zabojnikov znaša po 1. 1. 2014  za celotno regijo in za vse odjemalce, tako gospodinjske kot gospodarske, 12,21 EUR z DDV.
b)    Za uporabnike 120-litrskih zelenih in rumenih zabojnikov tako znaša znižanje v povprečju 10,8 % (uteženo povprečje).

2. 700 l, 1100 l, 5 m³  - volumni zabojnikov pri večstanovanjskih objektih

Pri uporabnikih, ki živijo v večstanovanjskih objektih, se cene zaradi povprečnega znižanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov in hkratnega povišanja zbiranja bioloških odpadkov v večini primerov ne bodo spremenile ali pa bodo spremembe minimalne.

3.  Za gospodarske odjemalce cene nižje od 27 do 42 %

Cena gospodarstva bo po letu 2014 enaka gospodinjstvu. Navedena uredba o cenah v 12. členu namreč prepoveduje razlikovanje cen oz. določa, da cena med uporabniki ne sme biti različna. Industriji - gospodarskim odjemalcev se tako cena v povprečju zniža od 27 do 42 %.

4. 240-litrski zeleni in rumeni zabojniki

a)    Nova cena za 240 l zabojnik za vse odjemalce je 24,43 EUR z DDV.
b)    Povprečno povišanje za gospodinjske odjemalce znaša 20 % (uteženo povprečje).
c)    To je posledica predpisanega sorazmernega obračuna po volumnu zabojnika in frekvenci odvoza. Prejšnja metodologija je omogočala enotno ceno  zbiranja za 120 l in 240 l zabojnik, po novi metodologiji pa se strošek javne službe obračuna po volumnu posode in frekvenco odvoza.

5.    Rjavi zabojniki za biološke odpadke

a)    Cena 120 l po 1. 1. 2014: 6,25 EUR – zimski odvoz (odvoz na 14 dni) in 12,5 EUR – poletni odvoz (vsak teden).
b)    Cena 240 l po 1. 1. 2014: 12,5 EUR – zimski odvoz in 25 EUR – poletni odvoz.

Zbiranje bioloških odpadkov je javna služba, medtem ko je obdelava po uredbi posebna storitev. Uporabniki imajo možnost hišnega kompostiranja, k čemur uporabnike uredba o ravnanju z biorazgradljivimi odpadki tudi prvenstveno napotuje. Tudi tu odstotka povišanja ni možno enoznačno opredeliti.

Kako poteka oblikovanje cen po novem (skladno z uredbo)?

Ob koncu poročila o uskladitvi cen z novo uredbo še nekaj informacij o načinu oblikovanja in potrjevanja cen v prihodnje.

Uredba, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013, določa način oblikovanja in potrjevanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ceno storitve za posamezno javno službo za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi predračunske lastne cene občina s potrditvijo določi potrjeno ceno posamezne javne službe in določi tudi morebitno subvencijo. Zaračunana cena, ki jo plača uporabnik, je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo. Izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.
Veljavna Uredba, po kateri morajo biti izdelane obračunske in predračunske kalkulacije, med drugim določa, da se pri oblikovanju cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Cena posamezne storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti različna, kadar imajo uporabniki storitve posamezne gospodarske javne službe v posamezni občini istega izvajalca.

II. KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV V LETU 2012 IN 2013

Skupna količina odpadkov manjša, delež ločeno zbranih večji, vse manj odloženih

Kot v celotni Sloveniji tudi v Simbiu opažajo trend padanja količin odpadkov. Ob tem je spodbuden podatek, da se je delež ločeno zbranih odpadkov v zadnjih štirih letih povečal za 15 odstotnih točk, delež odloženih pa upadel za skoraj 30 odstotnih točk (29 %).

Ločeno zbrani embalaža, papir in steklo so porasli s 5.869 ton v letu 2010 na 9.619 ton v letu 2012. Letos (2013) v Simbiu načrtujejo, da bo zbranih še nekoliko več odpadkov, to je 9.933 ton. To pomeni, da je bilo ločeno zbranih odpadkov v letu 2010 10 %, v letu 2012 23 %, letos pa že 25 %. »Prebivalci na Celjskem ločeno zberejo že 53 % odpadkov (v Sloveniji 46 % - vir: SURS) – od embalaže, stekla, papirja do bioloških, kosovnih in nevarnih odpadkov. Mešanih komunalnih odpadkov je tako le še 47 %. Te obdelamo v objektu mehansko-biološke obdelave, tako da jih ločimo na težko in lahko frakcijo. Lahko frakcijo odpeljemo v toplarno, kjer pri termični obdelavi iz nje pridobivamo električno in toplotno energijo, težko frakcijo, ki je obdelana in tako neškodljiva okolju, pa odložimo na odlagališču preostanka odpadkov. Odložimo tako le še 30 % zbranih odpadkov,« je povedal direktor Simbia mag. Marko Zidanšek.

Delež ločeno zbranih odpadkov nad slovenskim povprečjem

Prebivalec celjske regije je v letu 2013 v povprečju proizvedel 323 kg komunalnih odpadkov oziroma 0,88 kg komunalnih odpadkov na dan. To je v povprečju 7 kg manj kot leto poprej (v letu 2012 je v povprečju proizvedel 330 kg odpadkov) .
»Razlog za manjše količine, zbrane z našim, javnim odvozom, ni samo gospodarska kriza in s tem povezano manjše nastajanje odpadkov, temveč tudi v odtekanju, zlasti papirja in kovin, v zasebno sfero (privatni trg), nadalje v tem, da se vse več odpadkov tudi ponovno uporabi (nastajajo novi centri ponovne uporabe) ter tudi zato, ker je področje ravnanja z odpadki vse bolj urejeno in so odpadki – to velja predvsem za industrijo, podjetja, drugače klasificirani,« je pojasnil mag. Zidanšek.
V letu 2012 je v Sloveniji nastalo za 7 % manj komunalnih odpadkov kot leta 2011 (vir: SURS). V celjski regiji pa je leta 2012 nastalo za 22 % manj komunalnih odpadkov kot v letu poprej. Letos pa je bilo odpadkov, zbranih z javnim odvozom, v primerjavi z letom 2013 za 3,6 % manj.
Simbio upravlja z RCERO Celje, kamor je vključenih 24 občin Savinjske regije. In spodbuden je podatek, da je bilo v Savinjski regiji najmanj odloženih odpadkov; največ zbranih komunalnih odpadkov so odložili v koroški (kar 68 %), zasavski in goriški (v vsaki po 64 %) statistični regiji, najmanj pa v savinjski (23 %), podravski (36 %) in gorenjski (40 %) statistični regiji (povz. po SURS, 2013).

Tabela 1: Količine zbranih odpadkov v obdobju zadnjih treh let (v tonah), skupaj s predvidenimi količinami za leto 2013
ZBRANI ODPADKI SIMBIO JAVNA SLUŽBA

MEŠANE FRAKCIJE                                                     LOČENE FRAKCIJE
SKUPAJ    direktno odloženo    MBO-obdelano    SKUPAJ    LOČENE FRAKCIJE    KOSOVNI    BIOLOŠKI    SKUPAJ
2010   43.796     26.219                       17.578                    13.651         5.869                           5.243           2.539            57.447
2011    34.477    17.498                        16.979                    18.924        8.422                            7.071           3.431            53.402
2012    20.703    662                              20.041                   20.818        9.619                             5.407           5.792            41.521
2013    18.995    476                             18.519                     21.028       9.933                             5.367            5.728           40.023

Tabela 2: Ločeno zbrani odpadki v obdobju zadnjih treh let s predvidenimi količinami za leto 2013

PAPIR/KARTON    PLASTIČNA/KOV EMBALAŽA    STEKLO
2010    2.353    1.240    2.093
2011    2.650    3.372    1.970
2012    2.437    4.727    1.516
2013    2.360    5.054   1.482

2010    40%    21%    36%
2011    31%    40%    23%
2012    25%    49%    16%
2013    24%    51%    15%
znotraj ločene frakcije

Ostale novice
10
sep.
2013
Zaradi načrtovane legalizacije »drobnega odkupa« tržno zanimivih odpadkov višje cene storitev za vse državljane?

Simbio se je kot izvajalec obvezne občinske javne službe ravnanja z odpadki že večkrat obrnil na ministrstvo za kmetijstvo in okolje v zvezi s problematiko odkupa odpadnih surovin od fizičnih oseb (t. i. drobni odkup) in tudi drugimi težavami pri ravnanju z odpadki v RCERO Celje. Ker s strani ministrstva niso prejeli nobenega odgovora, so se odločili, da s problematiko seznanijo javnost z odprtim pismom ministrstvu.

Več >>
19
feb.
2012
Spremenjena višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Veljati je začela nova uredba, s katero je med drugim določena tudi višina okoljske dajatve. Ta po novem za nenevarne odpadke znaša 11 evrov za tono.

Več >>
15
dec.
2009
Ravnanje z odpadki v letu 2009 in novosti za 2010

Sistem ravnanja z odpadki se je v zadnjih letih precej spremenil. Zaradi doseganja predpisanih ciljev o količinah bioloških odpadkov in ločeno zbranih odpadkov, ki jih lahko ponovno recikliramo, čaka prebivalce celjske regije v prihodnjem letu še nekaj novosti. Ena izmed glavnih je zbiranje odpadne embalaže po t. i. »door to door« sistemu ali od vrat do vrat.

To pomeni, da bodo gospodinjstva na območju, na katerem javno službo ravnanja z odpadki opravlja javno podjetje Simbio, prejela nov zabojnik za ločevanje odpadne embalaže - zelen z rumenim pokrovom, ki jim bo omogočil ločevanje embalaže na domu in jo bodo lahko oddali v zabojnik pred hišo ali blokom. Tako jim je ne bo potrebno nositi do ekološkega otoka.

Več >>

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".