ORP in LAS

AKTUALNO

Delavnica za pomoč pri pripravi vloge za prijavo na razpis

Celje, 5. 5. 2017 - Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja bo prihodnji četrtek, 11. maja, organizirala delavnico o tem, kako pripraviti vloge za prijavo na javni poziv. S pravilno in pravočasno oddano vlogo bodo lahko vlagatelji s svojimi projekti, ki pomagajo k uresničevanju strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, kandidirali za sredstva v višini skoraj 300.000 EUR.

Do 26. maja 2017 je namreč odprt Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2017. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.las-raznolikost-podezelja.si pod rubriko javni pozivi (http://www.las-raznolikost-podezelja.si/sl/esrr-2017). Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 290.726,12 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80 %, 20 % pa predstavlja zasebni prispevek vlagatelja.

Da bi možnosti sodelovanja na javnem pozivu približali čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev, organizira Lokalna akcijska skupina (LAS) delavnico, na kateri bo prikazan postopek priprave vloge na javni poziv. Delavnica bo v četrtek, 11. 5. 2017, ob 10.00 uri v prostorih Otročjega centra kino Laško na Trubarjevi 13 v Laškem. Vsi zainteresirani lahko prijave na delavnico pošljejo po e-pošti info@raznolikost-podezelja.si do torka, 9. maja 2017.

Za ideje sodelovanja z LAS milijon evrov in pol

Kot so še sporočili iz LAS-a, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28. 4. 2017 objavilo 2. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Na voljo je 1,5 mio EUR sredstev, razpis je odprt do 31. 7. 2017. V okviru priprave Strategije lokalnega razvoja in animacije območja so na LAS pridobili več idej za operacije sodelovanja za sklad EKSRP, zato je smiselno preveriti, katere ideje so še aktualne, ali so se pojavile kakšne nove ideje, kakšen je interes za izvedbo na območju LAS in kakšen je interes za sodelovanju pri ostalih LAS (v Sloveniji in tujini). Predviden postopek priprave in prijave operacijo LAS na razpis je v skladu s Strategijo lokalnega razvoja takšen, da Upravni odbor LAS preveri ideje in interes za izvedbo na območju in nato operacije potrdi še Skupščina LAS.

V kolikor imate ideje za operacije sodelovanja, vas LAS vabi, da jih posredujete po e-pošti (kratek opis vsebine, načrtovanih aktivnosti, predvidenih rezultatov na območju LAS in potencialnih partnerskih območij info@raznolikost-podezelja.si do 17. maja 2017. Prejete predloge bo obravnaval Upravni odbor LAS, preveril interes na območju in izbral ustrezne vsebine v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS. Za vse dodatne informacije o operacijah sodelovanja med LAS, katerega vodilni partner je v programskem obdobju 2014–2020 družba Simbio, se zainteresirani lahko obrnejo na vodilnega partnerja LAS.

Več informacij: Primož Kroflič, tel. +386 (0)3 425 64 66, M: +386 (0)51 642 855, info@raznolikost-podezelja.si

Za 50 milijonov evrov kolesarskih poti

Delo, 10. 2. 2017 - V petih letih želijo občine Savinjske regije v sodelovanju preko Razvojne agencije Savinjske regije zgraditi kolesarske poti, ki bodo povezale regijo s kolesarskimi potmi sosednjih regij, med seboj povezale obstoječe kolesarske poti znotraj občin in turističnih destinacij, vse to pa bo povečalo turistični obisk in prihodke. Preberi več ... 

Kolesarska pot tudi v Občini Dobrna

Dobrna, 1. februar 2017 - V Občini Dobrna, kjer se ponašajo z bogato turistično tradicijo, si tudi želijo, da bi bili kolesarsko povezani z ostalimi deli regije. Zato so s toliko večjim navdušenjem pristopili k projektu Kolesarske povezave v Savinjski regiji, ki ga koordinira podjetje Simbio, d.o.o., Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko. Ker je za umestitev trase potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, so 25. januarja 2017 v konferenčni dvorani Kulturnega doma Dobrna pripravili javno predstavitev idejnega projekta Kolesarske poti na Dobrni.
Državna kolesarska povezava, odsek v občini Dobrna, je sicer del regijskega, državnega in tudi mednarodnega kolesarskega omrežja. Namen in cilji izgradnje kolesarske poti so zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev, razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, spodbujanje športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva ter spodbujanje zdravega načina življenja. Kolesarjenje skratka nedvomno nudi številne pozitivne učinke na okolje, gospodarstvo in zdravje, zato je gostitelj srečanja župan Občine Dobrna Martin Brecl na predstavitev idejnega projekta povabil tako lastnike zemljišč kot tudi predstavnike Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki jo je zastopal Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste in podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Župan je lastnikom zemljišč predstavil traso, ki se na južnem delu Občine Dobrna, v naselju Vinska Gorica, naveže na kolesarsko povezavo iz Lemberga in se nato nadaljuje vzdolž doline potoka Dobrnica in obstoječe sprehajalne poti vse do križišča za Novi grad, tik pred naseljem Dobrna. Od tam naprej nato en krak kolesarske povezave vodi čez naselje Dobrna do kompleksa Term Dobrna, drugi krak kolesarske povezave pa se nadaljuje po hribovitem terenu proti zahodu, čez naselje Lokovina, vse do občinske meje z Mestno občino Velenje. Potek je razviden tudi iz skice (Drobna predvidena trasa - 1. del, 2. del). Dolžina odseka na Dobrni je 5,36 km, ocenjena vrednost znaša 1,4 milijona EUR.
Odziv med lastniki je bil pozitiven, velika večina jih je projekt podprla. V nadaljnjih fazah projektiranja bodo pristojni proučili posamezne pomisleke prisotnih. Občine in koordinator projekta si skupaj prizadevajo pridobiti sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna, računajo pa tudi na pridobitev evropskih sredstev.

Kot je dejal župan Dobrne Martin Brecl, se bodo na občini potrudili pridobiti načelna soglasja lastnikov čimprej, saj predstavljajo nekakšne vstopnice za nadaljevanje projekta. »Kolesarska pot na Dobrni bo v našem turističnem kraju dobrodošla podporna infrastruktura, ki bo namenjena tako dodatni ponudbi naših term kot tudi našim občankam in občanom.«

DRSI bo po pridobljenih soglasjih lastnikov nato naročila parcelacije in cenitve zemljišč, odkupe oziroma služnosti in nato naročila nadaljnjo projektno dokumentacijo: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PDG) in projekt za izvedbo (PZI). »Skupaj z Direkcijo Republike Slovenije se bomo trudili pridobiti sredstva EU,« je povedala Bojana Stopinšek, koordinatorica regijskega projekta pri podjetju Simbio.

Občine Celje, Štore in Šentjur bo povezala 11-kilometrska kolesarska pot

27. 1. 2017 - Kolesarjenje nedvomno nudi številne pozitivne učinke na okolje, gospodarstvo in zdravje. Tega se zavedajo tudi župani občin Celje, Štore in Šentjur, ki so pristopili k projektu Kolesarske povezave v Savinjski regiji, ki ga koordinira podjetje Simbio, d.o.o., Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko. Prvi rezultati prizadevanj so že obrodili sadove in 24. januarja 2017 je bila javna predstavitev idejnega projekta kolesarske poti na odseku navedenih občin. Nanjo so povabili lastnike zemljišč, preko katerih bo potekala trasa. Glede na zelo dober odziv povabljenih večjih težav pri umeščanju trase verjetno ne bo.

Državna kolesarska povezava, odsek G15 Celje–Štore–Šentjur, je sicer del regijskega, državnega in tudi mednarodnega kolesarskega omrežja. Namen in cilji izgradnje kolesarske poti so zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev, razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, spodbujanje športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva ter spodbujanje zdravega načina življenja. Ker je za uresničitev projekta potrebno pridobiti tudi soglasja lastnikov zemljišč, kjer bo potekala trasa, so župani občin Celje Bojan Šrot, Šentjurja mag. Marko Diaci in Štor Miran Jurkošek povabili na predstavitev idejnega projekta tako lastnike zemljišč kot tudi predstavnike Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki jo je zastopal Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste in podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o. Predstavitev je potekala v torek, 24. januarja, v sejni dvorani Občine Šentjur.

Odziv med lastniki je bil pozitiven, velika večina jih je projekt podprla, spodbudna pa je bila tudi udeležba - sestanka se je namreč udeležilo skoraj 50 lastnikov zemljišč. V nadaljnjih fazah projektiranja bodo pristojni proučili posamezne pomisleke prisotnih. Ocenjena vrednost projekta kolesarskih poti v skupni dolžini 10,95 km je 4 milijone EUR, od tega v Mestni občini Celje 1,3 milijona EUR (3,83 km), Štore 1,7 milijona EUR (4,52 km) in Šentjurju v višini 1 milijon EUR (2,6 km). Občine in koordinator projekta si skupaj prizadevajo pridobiti sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna, računajo tudi na pridobitev evropskih sredstev.

Kot je dejal župan Šentjurja mag. Marko Diaci, si želi, da bi se lahko občani in drugi obiskovalci po trasi zapeljali čimprej. »Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi zavrteli pedala po trasi morda že prihodnje leto,« je dodal Diaci. Najprej pa morajo občine pridobiti načelna soglasja lastnikov. »Soglasja so nekakšne vstopnice za nadaljevanje projekta, brez katerih ne moremo nadaljevati projekta, zato smo v naši občini že začeli z aktivnostmi v tej smeri,« pa je poudaril štorski župan Miran Jurkošek.

DRSI bo nato naročila parcelacije in cenitve zemljišč, odkupe oziroma služnosti in nato naročila nadaljnjo projektno dokumentacijo: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PDG) in projekt za izvedbo (PZI). »Skupaj z Direkcijo Republike Slovenije se bomo trudili pridobiti sredstva EU,« je povedala Bojana Stopinšek, koordinatorica regijskega projekta pri podjetju Simbio. Miran Gaberšek z Mestne očine Celje, ki je prišel na predstavitev namesto celjskega župana, je dodal, da si kot kolesar želi te trase čimprej, ker bo povezala Celje z njegovim domačim krajem. Kolesarska trasa bo skozi vse tri občine potekala večji del ob železnici in Voglajni, stran od glavnih cest.

Skica predvidene kolesarske trase Celje–Štore–Šentjur

Večina povezav še na projektnih mizah

2. 6. 2016 - Novi tednik: Večina povezav še na projektnih mizah – Hitrost gradnje kolesarskega omrežja v Savinjski dolini bo odvisna od pridobljenega denarja na razpisih.
Več …

 

 

Območno razvojno partnerstvo za območje »Osrednje Celjsko«

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja daje občinam in tudi drugim partnerjem možnost, da oblikujejo območna razvojna partnerstva, za katera je mogoče črpati državni denar. V Savinjski razvojni regiji, ki je razdeljena na pet manjših zaokroženih območij oziroma subregij, se je nekaj občin že povezalo med sabo in uspešno začelo s črpanjem državnega denarja (SAŠA, na Kozjanskem, v navezi občin Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice in tudi v Spodnji Savinjski dolini), medtem ko je bilo osrednjeceljsko območje brez območnega razvojnega partnerstva.

V ta namen so svoje moči združile Mestna občina Celje in občine Vojnik, Štore, Dobrna in Laško ter na konstitutivni seji 27. januarja 2009 ustanovile Območno razvojno partnerstvo za Osrednje Celjsko.

Naloge in cilji ORP-ja so:

  • ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor,
  • zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih vprašanj,
  • opredeliti razvojne prioritete območja in
  • povezati občine za izvedbo skupnih projektov.

Župani občin so se odločili, da zaradi racionalizacije stroškov konstituirajo ORP v sklopu podjetja Simbio, ki že ima večletne uspešne izkušnje s pridobivanjem in prijavljanjem na razpise ter je s projektom RCERO Celje dokazal, da je sposoben pridobivati znatna sredstva iz evropskih strukturnih skladov in državnega proračuna.

Lokalna akcijska skupina 

Podjetje Simbio, d.o.o., je v programskem obdobju 2014 – 2020 postalo vodilni partner LAS Raznolikost podeželja. V skladu s Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja opravljamo naloge, povezane z delovanjem LAS, Strategijo lokalnega razvoja, javnimi pozivi LAS, izvajanjem projektov in druge naloge, povezane z delovanjem LAS Raznolikost podeželja.

Kontaktni podatki


Kontaktna oseba za LAS: Primož Kroflič
Telefon: 03 / 425 64 66
GSM: 051 642 855
e-pošta: primoz.kroflic@simbio.si

Pisarna LAS se nahaja na naslovu Bukovžlak 30, 3221 Teharje (stavba RCERO Celje)

Povezava na spletno stran LAS:
www.las-raznolikost-podezelja.si

 

Kontakt

Kontakt:
03 425 64 00
03 425 64 12
info@simbio.si

Imate vprašanje?

Prišlo je do napake.
Sporočilo uspešno oddano

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".